DIŞ TİCARET FORUMU

RESMİ GAZETE ile TİCARET ve DIŞ TİCARETTEN HABERLER-DUYURULAR-MEVZUAT DEGISIKLIK => DIŞ TİCARETTE HABERLER => Konuyu başlatan: bulentbalyemez üzerinde Kasım 28, 2016, 08:56:30 ÖSKonu Başlığı: TPS (Tek Pencere Sistemi) Hk.
Gönderen: bulentbalyemez üzerinde Kasım 28, 2016, 08:56:30 ÖS
TASARRUFLU YAZI (16.11.2016/20260562)
 Özet:Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tek Pencere Sistemi kapsamındaki belgelerin devir işlemleri hk


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yonetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği-Devir

16.11.2016 / 20260562

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Kemeraltı Cad. No: 35, K:1-2-3, Kalaycıoğlu İşhanı, 34425, Tophane/İSTANBUL)

İlgi : 03.10.2016 tarihli ve 3271 sayılı yazınız.

İlgi kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tek Pencere Sistemi kapsamındaki belgelerinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesini verecek olan başka bir firmanın beyannamesinde kullanılamaması ve devir işlemlerinin yapılamamasına ilişkin, devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na başvurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır
Sultan KİBRİTOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

İSTANBUL
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLERİ
DERNEĞİ

Sayı : 2016/3271-GT

03 Ekim 2016


T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km
Çankaya/ANKARA

Konu : TPS (Tek Pencere Sistemi) Hk.

Bilindiği üzere 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi ile ithalat rejimi ve ilgili mevzuata göre Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal lisansı (Tarım-Ülke Bazlı) 15.07.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup, Bakanlığınız koordinasyonunda işlemler yürütülmektedir.

Ancak üyelerimizden gelen vaki taleplerden anlaşıldığı üzere uygulamada bazı işlemlerde sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Gümrük Müşavirlerinin temsilcisi olduğu firmalar tarafından ithal edilmek istenen, dökme halde bulunan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatı gereği GDO analizi yapılmadan tahliyesine izin verilemeyen ürünler için; getiren firma tarafından mecburi olarak ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden TPS uygunluk alınmaktadır.

Daha sonra Gümrük Yönetmeliği 333. maddesine istinaden devir etmek istediklerinde, söz konusu eşyaya için zorunlu TPS bilgilerinin ilgili Genelge çerçevesinde Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesine sistem üzerinden oNline olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Fakat tahliye anında getiren firma adına düzenlenen TPS bilgileri, devralan firma adına olmadığı için beyanname tescili yapılamamaktadır.

Devralan firmalar alacakları ürünlerin; Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünce tahliye öncesinde yapılan analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde tüm sorumluluğun kendilerine geçeceği gerekçesiyle ürünleri haklı olarak almak istemediklerini belirtilmektedir. Bu durum ithalatçı ve devir olacak olan firmalara mağduriyet yaşamaktadır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, antrepodan uygunluğu alınan ve sonrasında parça parça devredilmek istenen bu ve benzeri ürünler ile ilgili gerekli makamlar ile temasa geçilerek durumun netliğe kavuşturulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini takdirlerinize arz ederim.

Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği


Konu Başlığı: ek Pencere Sisteminde E-Devlet Kapısı üzeriden e-başvuru ile yapılacak olan TPS
Gönderen: bulentbalyemez üzerinde Ocak 15, 2018, 11:48:39 ÖÖ
GENELGE (R.K.G.M.)(2017/17)
 Özet:18.12.2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sisteminde E-Devlet Kapısı üzeriden e-başvuru ile yapılacak olan TPS ler hk.


HİZMETE ÖZEL

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-E-Devlet

15.12.2017/30399885
GENELGE
(2017/17)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının E2.3.1. numaralı “Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi kapsamında “Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması” nın E-Devlet Kapısı'na alınmasına yönelik olarak karar alınmıştır.

Bu çerçevede, Tek Pencere Sistemi uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, 14.01.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge kapsamında Şeker Kurumu tarafından 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi ve Düzenlemesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen "TPS-ŞK-0760-Uygunluk Yazısı" ile 02.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen "TPS-ŞK-0735-Ön İzin Belgesi",

18.12.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge kapsamında Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona Ve Asfaltit Madenleri İle Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit Ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun'un 2. maddesi çerçevesinde düzenlenen "TPS-EMİGM-0856-İhraç İzin Belgesi",

18.12.2014 tarihli ve 2014/18 sayılı Genelge kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen "TPS-TSE-0848-İthal Araç Uygunluk Yazısı",

15.02.2016 tarihli ve 2016/6 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarihli ve 29579 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat: (2016/1) sayılı Tebliğ’in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki’nde yer alan kimyasal maddelerin ithaline ilişkin 4. Kısım 4. Bölümü çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0875-KSS İthalat İzni",

10.03.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/5) çerçevesinde düzenlenen TPS-GTHB-0902-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem),

05.04.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/11) çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0873-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni",

14.04.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetim Tebliği ile 24.03.2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Oyuncakların İthalat Denetim Tebliği ile 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Oyuncaklar hakkında Yönetmeliği, Yapı Malzemelerinin İthalatı Denetim Tebliği ile 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0928-Oyuncak İthalat İzni", "TPS-EB-0929-Telsiz-Telekom İthalat İzni", "TPS-EB-0930-Yapı Malzemeleri İthalat İzni",

26.04.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği çerçevesinde düzenlenen "TPS-TSE-0911-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı", "TPS-TSE-0844-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı", "TPS-TSE-0914-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı","TPS-TSE-0916-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Parti Teşkil Etmez Yazısı",

26.04.2016 tarihli ve 2016/25 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/18), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15) çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0941-Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı", "TPS-EB-0942-Pil-Akü Uygunluk Yazısı", "TPS-EB-0944-Ayakkabı Uygunluk Yazısı",

27.04.2016 tarihli ve 2016/27 sayılı Genelge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatını düzenleyen 30 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenen "TPS-ÇŞB-0943-OTİM Kontrol Belgesi",

29.04.2016 tarihli ve 2016/36 sayılı Genelge kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 02.11.1984 tarihli, 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 26.04.2014 tarihli, 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde düzenlenen "TPS-MB-0940-Vergi Dairesi İstisna Belgesi",

29.04.2016 tarihli ve 2016/37 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0951-İthal Lisansı (Korunma-Otonom)", "TPS-EB-0954-İthal lisansı (Tarım-Otonom)", "TPS-EB-0955-İthal Lisansı (KİM-MET)", "TPS-EB-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)", "TPS-EB-0958-İthal Lisansı (Ozon)", "TPS-EB-0962-Kullanılmış Eşya İzin Belgesi (Liste Dışı)", "TPS-EB-0963-Gözetim Belgesi (Tarım)", "TPS-EB-0964-Gözetim Belgesi (Sanayi)", "TPS-EB-0965-Kati İthalat İzin Belgesi", "TPS-EB-0966-İthal Lisansı (Tekstil)", "TPS-EB-0967-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-ELEKTR)",

02.05.2016 tarihli ve 2016/38 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, 2016/9 sayılı 'CE' işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0968-Standartlara Uygunluk Belgesi", "TPS-EB-0969-CE Gerektiren Ürünler Belgesi", "TPS-EB-0970-Kullanılmış Eşya Belgesi",

20.05.2016 tarihli ve 2016/43 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ve 2016/9 sayılı 'CE' işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0972-Standartlara Uygunluk Belgesi/Düşümlü", "TPS-EB-0973-CE Gerektiren Ürünler Belgesi/Düşümlü",

30.06.2016 tarihli ve 2016/48 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21) çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0975-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İthalatı", "TPS- EB-0976-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İhracatı", "TPS-EB-0977-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İthalatı", "TPS-EB-0978-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İhracatı", "TPS-EB-0979-Pamuk İthalatı", "TPS-EB-0980-Pamuk İhracatı",

15.07.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)",

08.08.2016 tarihli ve 2016/50 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği'nin (Tebliğ 2016/1) Üçüncü Kısım İkinci Bölümü çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0983-Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi",

Belgelerine ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 18.12.2017 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda söz konusu tarihten itibaren yukarda belirtilen belgelere ilişkin olarak yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar